Privacy & Cookie

Hoe waarborgen we uw privacy

Ondernemers Platform Brielle respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoon en of bedrijfsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze leden hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de beschermingen van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegegvens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiel of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, zodat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling

 1. Website (hierna ook “de website”): www.ondernemersplatformbrielle.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden dan wel voor enige commerciële aanbiedingen  en in het bijzonder niet  gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhalingen, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige onbruik, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale en internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde update uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor het falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren  van de website, waardoor de website of een functionaliteit niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen ten onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld alleen als u hier toestemming voor geeft in de des betreffende formulieren. Onder persoons en bedrijfsgegevens worden verstaand: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen of bedrijven; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon of bedrijf die direct of indirect  kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een (bedrijfs)naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoons of bedrijfsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties. Binnen de website is er een leden data base waar u toegang toe heeft, alle leden die in de data base zijn opgenomen hebben Ondernemers Platform Brielle toestemming  gegeven deze persoons of bedrijfsgegevens online te publiceren.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AGV heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoons of bedrijfslevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ondernemersplatformbrielle.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking persoons of bedrijfsgegevens

In het geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaringen vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen vanuit het Ondernemers Platform Brielle. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@ondernemersplatformbrielle.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoons of bedrijfsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enige ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke of bedrijfssfeer van die perso(o)n(en) of bedrij(f)ven oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard vier de duur zoals deze bij wet is bepaald of anders als dit met u is overeengekomen.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is fan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele  cookies: zoals sessie cookies voor het bijhouden van de duur waarop u op onze website bezoekt.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek van onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en      onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorzieningen beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvind

Artikel 12 – Toepasselijke recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen met betrekking tot deze website kunt u zich richten tot: The Creative Design via opb@thecreativedesign.nl

Postadres

Postbus 209, 3230 AE Brielle